Polityka prywatności

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Serwisu dietikon.pl jest:

DIETIKON Barbara Herok
Rybnik, ul. Stefana Batorego 38
NIP: 642 306 88 53

II. Zakres zbieranych danych osobowych

Serwis dietikon.pl może zbierać następujące dane:

  •  imię i nazwisko,
  • numer telefonu do kontaktu,
  • adres e-mail.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane zbierane przez Administratora będą wykorzystywane w celu należytego wykonania oferowanych usług i dostarczenia produktów.
Zgoda na przetwarzanie zbieranych danych osobowych jest niezbędna do świadczenia usług dietetycznych.
Brak zgody uniemożliwi zrealizowanie tych usług.

Dane przetwarzane są w celu i przez czas niezbędny do:
1. komunikacji, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.                                                                             Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego;

2. podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy (np. prowadzenia korespondencji w związku z pytaniem o produkt, ustalaniem warunków współpracy), a następnie przez czas i w celu realizacji umowy/zamówienia, a w przypadku podania danych dodatkowych – w oparciu o zgodę, do czasu jej cofnięcia lub ustania celu biznesowego;
3. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawiania i przechowywanie faktur);
4. przetworzenia w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń;
5. wysyłki newslettera lub innych treści marketingowych zawierających m.in. informacje o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach.

IV. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom i poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. W związku z zawieranymi umowami dotyczącymi świadczenia usług Serwis dietikon.pl może przekazać dane osobowe firmie księgowej i wprowadzać dane do specjalistycznego oprogramowania komputerowego, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi.
2. Serwis dietikon.pl nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

V. Sposób zabezpieczania danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, których zadaniem jest zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przeprowadzane są wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

VI. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy. W przypadku zgody na wysyłanie newslettera – do czasu odwołania zgody przez Użytkownika.

VII. Prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 w Warszawie.

IX. Kontakt w sprawie danych osobowych

Kontakt w sprawie danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: rejestracjadietikon@gmail.com

X. Aktualizacje i zmiany

Dietikon.pl zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa dotyczącego ochrony danych osobowych lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Zasady korzystania z Serwisu www. dietikon.pl
oraz wykorzystywanie plików cookies

I. Zasady ogólne

Wszelkie prawa do zawartości witryny internetowej są zastrzeżone. Korzystanie z witryny oznacza akceptację zawartych na tej stronie zasad użytkowania.
W razie nieakceptowania tych zasad należy zaprzestać korzystania ze strony.

II. Prawa autorskie

Prawa autorskie do treści publikowanych w niniejszej witrynie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej związane z materiałami zamieszczonymi w witrynie posiada Serwis www.dietikon.pl oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyraziły zgodę na publikację materiałów w witrynie. Prawnie chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały dostępne w witrynie włącznie z ich doborem, układem oraz szatą graficzną.
Materiały i dokumenty umieszczone na stronie podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z nich bez zgody właściciela może stanowić podstawę postępowania karnego, jak również do wszczęcia procesu cywilnego.

III. Warunki korzystania z witryny

Serwis www.dietikon.pl upoważnia użytkowników do przeglądania witryny oraz składania zamówień przez sklep internetowy. Witryna może być używana wyłącznie do celów, do których jest przeznaczona, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, jak też w kraju, w którym dokonano wejścia na stronę.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Serwisu www.dietikon.pl zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych kopiowania, zmieniania, publikowania, rozpowszechniania, bądź przekazywania materiałów zawartych w witrynie. Zabronione jest również wykorzystanie tych materiałów w innych witrynach lub sieciach komputerowych.

Serwis www.dietikon.pl wyraża zgodę na pobieranie przez użytkownika umieszczonych w witrynie materiałów, ich kopiowanie oraz drukowanie wyłącznie na potrzeby własne, bez czerpania z tego tytułu korzyści ekonomicznych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich i innych informacji dotyczących własności, pochodzących z oryginalnych materiałów.

Użytkownik zobowiązuje się do nieprzesyłania, ani rozpowszechniania informacji za pośrednictwem strony, które są nielegalne albo naruszają prawa innych osób. Użytkownik nie będzie również korzystać z oprogramowania lub urządzeń, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie witryny, nie będzie też zniekształcać lub zmieniać jej wyglądu, ani podejmować innych działań mogących szkodzić działaniu witryny.

IV. Publikacje w prasie i innych mediach

Serwis www.dietikon.pl wyraża zgodę na pobieranie i upublicznianie w prasie lub innych mediach zawartości witryny wyłącznie na podstawie każdorazowej autoryzacji przygotowanego do publikacji materiału zgodnie z prawem prasowym.

V. Odnośniki do innych witryn internetowych

Na stronie mogą znajdować się linki/odnośniki do innych witryn internetowych. Serwis www.dietikon.pl nie monitoruje zawartości i nie kontroluje treści witryn, do których prowadzą odnośniki. Właściciel witryny nie bierze odpowiedzialności za zawarte na nich informacje i materiały, za żadne oprogramowanie lub inne produkty, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn.
Decydując się na przejście do innej witryny internetowej przez odnośnik z tej witryny, użytkownik działa na własne ryzyko i swoją odpowiedzialność.

VI. Umieszczanie w innych witrynach odnośników do witryny www.dietikon.pl

Odnośniki do witryny mogą być umieszczane w innych witrynach tylko w sposób zgodny z poniższymi warunkami i z obowiązującymi przepisami prawa.
Strona internetowa zawierająca odnośnik do naszej witryny:

  • nie może korzystać z logo Serwisu bez uprzedniego zezwolenia udzielonego pisemnie
  • nie może podawać nieprawdziwych informacji o www.dietikon.pl i jej działalności;
  • nie może zawierać treści rasistowskich, pornograficznych, religijnych, seksualnych, ani popularyzujących takie treści, które mogłyby być postrzegane jako niecenzuralne lub obraźliwe;
  • nie może modyfikować wyglądu przeglądarki i jej okna.

Na żądanie Serwisu www.dietikon.pl osoba, która umieściła odnośnik lub treść pochodzącą z tej witryny zobowiązana jest do ich natychmiastowego usunięcia, co nie wymaga uzasadnienia.Usunięcie powyższych nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Serwisu wobec podmiotu, który umieścił taki odnośnik lub treść.

VII. Aktualizacja witryny

Zmiany na stronie mogą być dokonywane w dowolnej chwili i mogą obejmować wszelkie zawarte na niej informacje i materiały. O dokonaniu zmian Serwis nie ma obowiązku informować.

VIII. Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Serwis www.dietikon.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania strony przez użytkownika lub informacji i materiałów uzyskanych za jej pośrednictwem. Dotyczy to również szkód będących skutkiem braku możliwości użycia lub aktualizacji witryny, opóźnień w działaniu lub transmisji danych, awarii linii telekomunikacyjnych, niedostarczonych wiadomości e-mail, utraty możliwości używania danych i podobnych skutków – nawet w przypadku, gdy Serwisu www.dietikon.pl zostanie poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód.
Serwis www.dietikon.pl nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do witryny, braku zakłóceń czy braku wirusów lub innych szkodliwych elementów w zawartości, oprogramowaniu lub materiałach dostępnych poprzez niniejszą witrynę.

Informacje i ceny umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

IX. Prawo właściwe i właściwość sądu

Z zastrzeżeniem reguł wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony konsumentów, wszelkie roszczenia lub spory wynikające z używania tej witryny i jej zawartości podlegają regulacji prawa polskiego i będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

X. Pliki cookies

Serwis www.dietikon.pl zobowiązuje się chronić prywatność klientów korzystających z jego usług. Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 Serwis www.dietikon.pl gromadzi, przetwarza i ujawnia wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do celów określonych w niniejszych zasadach oraz przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów. Korzystając z naszej strony wyrażacie Państwo zgodę na zapisywanie i używanie plików cookie zgodnie z podanymi warunkami.

Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody, w celu informacyjnym oraz prowadzenia statystyk.
Więcej o ciasteczkach: https://wszystkoociasteczkach.pl/.

XI. Wtyczki społecznościowe portalu Facebook

Na stronie stosowane są wtyczki społecznościowe sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanej przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki te mogą zostać rozpoznane na podstawie jednego z logo portalu Facebook (białe „f” na niebieskim kafelku, termin „Lubię to” lub znak „kciuka w górę”) lub mieć dodatek „Wtyczka społecznościowa portalu Facebook”. Z listą i wyglądem wtyczek społecznościowych portalu Facebook można się zapoznać na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W przypadku wywołania strony internetowej uwzględnionej w niniejszej ofercie, zawierającej taki przycisk, przeglądarka użytkownika ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Cel zbierania danych i ich zakres, zasady dalszego przetwarzania danych i korzystania z nich przez firmę Facebook, oraz powiązane prawa i opcje ustawień chroniące prywatność użytkownika przedstawione zostały w polityce prywatności portalu Facebook, na stronie:
https://www.facebook.com/about/privacy.

XII. Wtyczki społecznościowe Instagram

Strona używa tak zwanych wtyczek społecznościowych (dalej „wtyczki”) oferowanych przez Instagram obsługiwany przez Instagram LLC, 1601WillowRoad,MenloPark, CA 94025, USA (dalej „Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo Instagrama, na przykład w formie „kamery Instagrama”. Przegląd wtyczek Instagram i ich wygląd można znaleźć pod adresem:
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.
Przeglądarka nie tworzy bezpośrednio połączenia z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest dostarczana bezpośrednio przez Instagram do przeglądarki i jest zintegrowana ze Stroną. Poprzez integrację, Instagram otrzymuje informacje, że przeglądarka wyświetla odpowiednią stronę, nawet jeśli Użytkownik nie posiada konta na Instagramie lub nie jest aktualnie zalogowany. Ta informacja (włączając adres IP) jest wysyłana bezpośrednio z przeglądarki na serwer Instagrama w USA i tam jest przechowywana. Jeśli Użytkownik jest zalogowany na swoje konto na Instagramie, Instagram może niezwłocznie odrzucić przydzielone konto Instagram. Jeśli Użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, na przykład z przyciskiem „Instagram”, ta informacja jest przesyłana na serwer Instagram i tam przechowywana, a także przechowywana na koncie Instagram i widoczna dla kontaktów Użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i korzystanie z danych przez Instagram oraz prawa i możliwości ustawienia ochrony prywatności, znajdują się w polityce prywatności Instagrama, dostępnej tutaj:
https://help.instagram.com/155833707900388/.
Jeśli Użytkownik nie chce, aby Instagram gromadził dane zgromadzone przez naszą Stronę musi wylogować się ze swojego konta Instagram przed odwiedzeniem naszej Strony.

XIII. Google Analytics

Strona internetowa www.dietikon.pl korzysta z Google Analytics, usługi analityki sieciowej dostarczanej przez firmę Google, Inc.. W ramach tej usługi wykorzystywane są pliki typu cookies. Dodatkowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych podano na stronach:
https://www.google.com/analytics/terms/pl.html
https://www.google.de/intl/pl/policies