Regulamin sprzedaży i świadczenia usług serwisu www.dietikon.pl

§ 1.
Postanowienia wstępne i najważniejsze informacje

1. Świadczenie Usług za pośrednictwem strony internetowej dietikon.pl zwanej dalej Serwisem – odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.
3. Serwis prowadzi sprzedaż jedynie na rzecz osób fizycznych będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawnych.
4. Za pomocą Serwisu świadczone są usługi zarówno płatne, jaki i bezpłatne (newsletter).
5. Serwis jest prowadzony przez:

DIETIKON Barbara Herok
Rybnik, ul. Stefana Batorego 38
NIP: 642 306 88 53 (dalej Usługodawca)

6. Serwis dietikon.pl świadczy usługi w zakresie współpracy dietetycznej i oferuje możliwość zakupu:

  • konsultacji wstępnych,
  • wizyt kontrolnych,
  • analiz składu ciała,
  • abonamentów standard i premium,
  • rezerwacji wizyt,
  • e-booków.

7. Podstawowe pojęcia:
a. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku – np. e-book.
b. Użytkownik/Pacjent – osoba, która dokona zakupu produktu/usługi lub skorzysta z produktu bezpłatnego (zapis do newslettera).
c. Konsument – osoba, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

d. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
e. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 2.
Zakup Usług w Serwisie oraz Produktów w Sklepie Internetowym

1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.
2. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.
3. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.                                                                                                                              4. W celu zakupu usługi lub produktu w sklepie internetowym serwisu dietikon.pl należy:
a) zapoznać się z ofertą i opisem usługi lub produktu,
b) zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu i Polityki prywatności serwisu dietikon.pl,
c) zakupić wybrany produkt lub usługę,
d) wypełnić formularz podając imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail,
e) wybrać sposób płatności: gotówką na miejscu (dotyczy wizyt) lub płatność internetową przez bramkę płatności,
f) dokonać płatności.
5. Zakup wizyty następuje na dwa sposoby:
1) przez opłacenie całkowitego kosztu wizyty za pomocą płatności internetowej (w przypadku rezygnacji/odstąpienia kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wysokość zadatku),
2) przez wpłacenie zadatku (bezzwrotnego) na poczet rezerwacji terminu wizyty, pozostałą część kwoty uiszczając najpóźniej w dniu wizyty.
6. Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.
7. W przypadku, gdy przy opisie produktu/usługi przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie.
8. Dietikon.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Serwisie oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Użytkownika.

§ 3.
Zgoda na leczenie dietetyczne

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) Pacjent wyraża zgodę na leczenie dietetyczne. Jednocześnie oświadcza, że udzieli wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do stanu zdrowia – zgodnie z wywiadem żywieniowo-zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu zdrowia Pacjent jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę.

§ 4.
Prawa Stron

1. Użytkownik zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, niezbędnych do zakupu.
2. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, sprzedaż nie zostanie zrealizowana w przypadku:
a. podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych,
b. braku możliwości kontaktu z Użytkownikiem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
c. uznania przez Dietikon.pl, że zachodzi uzasadnione podejrzenie działania niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Serwisie, podszywania się pod inną osobę.
3. Usługodawca może odmówić wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:
a. wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta;
b. zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest niepełnoletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego) lub niepoczytalny;
c. zachowanie Pacjenta świadczy, że może znajdować się pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych czy innych substancji o podobnym działaniu;
d. zachowanie Pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste Serwisu i jego Właścicielki;
e. wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa, zasady etyki lub prawa osób trzecich;
f. udzielenie konsultacji dietetycznej przewyższa umiejętności lub wiedzę Usługodawcy.

§ 5.
Newsletter

Sprzedawca świadczy nieodpłatną usługę wysyłki newslettera. Może z niej skorzystać każdy Użytkownik, który wyrazi chęć otrzymywania newslettera i poda w formularzu adres swojej poczty elektronicznej oraz imię. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zapisania się na listę newsletter. Z usługi można zrezygnować w każdej chwili – klikając w link do tego przeznaczony lub kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą. Treść zgody:
✓ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię oraz adres e-mail) w celu przesyłania mi za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowościach, promocjach i usługach w formie newslettera.

§ 6.
Warunki techniczne i wymagania sprzętowe

1. Aby uzyskać dostęp do Produktów/Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową i dostępem do Internetu oraz adresu e-mail.
2. Zakupione produkty zostaną przesłane jako plik w formacie PDF, doc/docx, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione formaty i które umożliwią otwarcie zawartości.
3. Z uwagi na jednoczesne korzystanie z Produktów i Usług Sprzedawcy oraz z sieci Internet, Użytkownik powinien korzystać z programów antywirusowych i chroniących tożsamość Użytkowników, aby uniemożliwić pozyskiwanie i modyfikowanie danych przez osoby nieuprawnione.
4. Użytkownik, który skorzysta z usługi konsultacji online za pośrednictwem komunikatorów internetowych powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne umożliwiające dostęp do Internetu oraz odpowiednią jakość połączenia.

§ 7.
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów m.in.: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Klient może pisemnie odstąpić od umowy dot. zakupu usługi (wizyty, abonamentu) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 48 godzin przed wyznaczonym terminem realizacji usługi/wizyty.
3. W przypadku rezygnacji z wizyty z zachowaniem ww. terminu kwota zwrotu zostanie pomniejszona o kwotę zadatku. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 48 godzin przed wizytą albo niepojawieniu się na wizycie, przepadnie cała wpłacona kwota.
4. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie, bez wcześniejszego odstąpienia od umowy, jest równoznaczny z wykonaniem usługi przez Usługodawcę.
5. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email:
rejestracjadietikon@gmail.com.
6. Usługodawca gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o zadatek w ciągu 14 dni roboczych na rachunek wskazany przez Użytkownika.

✓ Niniejszym, Użytkownik deklaruje, że zamawia natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuje do wiadomości, że utraci przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczeniu usług.

§ 8.
Reklamacje

1. Usługodawca dba o to, by dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty.
2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów/usług.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy:
rejestracjadietikon@gmail.com.
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni roboczych od ich otrzymania. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.                                                                        3. Wszelkie materiały otrzymane w ramach usług mogą być przez Pacjenta wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Usługodawcy.
4. Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, że jest świadomy, że zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów m.in.: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
6. Warunkiem skorzystania z usług oferowanych w Serwisie dietikon.pl jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności oraz akceptacja wszystkich ich punktów. Zamówienie wiąże się z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności.